Hizmetlerimiz

31122011Mali Müşavirlik ve Muhasebe Hizmetleri

•Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

•Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

•Küçük ve orta ölçekli işletmeler için  bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

•İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

•Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

•İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

•İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.

•Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne dosya açmak, Ek-1 ve Ek-2 bildirgelerini vermek ve diğer işlemleri yerine getirmek.

•SSK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

•KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin  mükellefe sunulması.

•Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

•Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

•SSK, Bağ-Kur, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel  risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

•Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri, benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini  hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak.

•KDV iade işlemleri hazırlıkları,

•Muhasebe Personelinin Eğitimi,

Danışmanlık Hizmetleri

•Mali Müşavirlik ve mali istişare hizmetlerinin verilmesi,

•Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması,

•Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk

•Denetimlerinin yapılması, Yılsonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini

•Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,

•Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık.

Denetim ve Raporlama Hizmetleri

•Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması,

•Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Revizyon Hizmetleri

•Kurumların yasal kayıtlarının vergi incelemesi mantığı ile gibi detaylı bir incelenmesi ve bu inceleme sonucunda hatalar ve potansiyel vergi risklerinin raporlanmasını ifade etmektedir.

•Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması

Uyuşmazlık ve Uzlaşmalarda Süreç Yönetimi

•Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan düzenlemeler uyarınca, mükellefler vergi konularında yaşamış oldukları incelemelerde, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler. Yürütülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda savunulması ve temsili ile uzlaşma surecinin olumlu şekilde sonuçlandırılması konularında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirket Kuruluşları-Birleşmeleri ve Diğer İşlemleri

•Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler) ,

•Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri,

•5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülen şirket devir, birleşme, hisse değişimleri ve bölünmeleri ile ilgili işlemleri kapsar. Bu çerçevede, şirketlerin mali tablolarının hazırlanması, esas sözleşmelerin hazırlanması, gerekli yasal prosedürlerin planlanması ve yürütülmesi konularında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

•Genel Kurulların Yapılması, Sermaye Arttırımı, şirket birleşmeleri, Nev’i Değişiklikleri işlemlerinin yapılması ve takibi.

Google+